مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

تاثیرات بر روی شکل گیری بافت تازه فوم سبز، فوم مشکی یا گاز برای NPWT

وضعیت موجود
قیمت 10000 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

فوم سبز، فوم مشکی یا گاز برای NWPT : تاثیرات بر روی شکل گیری بافت تازه

اهداف: مقایسه کردن تاثیر فوم سبز با فوم مشکی و گاز در طول درمان با استفاده از فشار منفی (NPWT)نسبت به ظاهر بستر زخم و شکل گیری بافت تازه و نظارت بر روی ترشح های زخم.

روش: زخم های موجود بر روی پشت هشت خوک تحت 72 ساعت NPWT قرار گرفتند و برای این زخم ها از فوم های سبز پلی اورتان با ساختار منفذ باز، فوم های مشکی پلی اورتان با ساختار منفذ باز و یا گاز های AMD همراه با سالین استفاده شد. بخش هایی از نمونه برداری ها از بستر زخم شامل پانسمان های روی آن ها به صورت بافت شناسی نسبت به شکل گیری تغییرات کوچک در بستر زخم و شکل گیری بافت های تازه، بررسی شد. نیروی مورد نیاز برای از بین بردن پر کننده های زخم نیز اندازه گیری شد.

نتایج: ترشح زخم و خونریزی را در زمان استفاده از فوم سبز و گاز به صورت واضح می توان مشاهده کرد، اما این شرایط در رابطه با فوم مشکی وجود نداشتند. این قابلیت مشاهده باعث می شود که بتوان وضعیت زخم را به راحتی تحت نظارت قرار داد. هیچ تفاوتی در کمیت یا مشخصه های بافت تازه تحت فوم مشکی و یا فوم سبز وجود نداشت. فوم مشکی و فوم سبز باعث ارتقای شکل گیری بافت تازه ، با عملکردی بهتر از گاز، در درمان به روش فشار منفی شدند.  همچنین میزان نفوذ لوکوسیت ها و تغییر سازمنا دهی بافت ها تحت فوم مشکی و فوم سبز نسبت به گاز، بهتر بود. هر سع نوع از پر کننده های زخم باعث تغییرات کوچک در بستر زخم شدند. نیروهای شابه برای از بین بردن گاز سبز و گاز مشکی از بستر زخم مورد نیاز بود ( 5.0 ± 0.6 n برای فوم سبز و 4.0 ± 0.4 n برای فوم مشکی)، در حالی که برای جدا کردن گاز از بستر زخم نیروی کمتری مورد نیاز بود ( 2.1 ± 0.2 n)  . این موضوع می تواند به دلیل رشد داخلی بافت ها در فوم باشد (357 ± 12μm برای فوم سبز و 362 ± 14μm برای فوم مشکی) اما این رشد در گاز دیده نمی شود که این موضوع با ارزیابی های بخش های نمونه برداری شده از بستر زخم، نمایش داده شده است.

و.......

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید