علی درویشی

علی درویشی متولد 1366 مشهد ، تحصیل کرده رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار