تفسیر نتیجه تست ABI|ABI مخفف چیست؟|آموزش انجام تست ABI (شاخص مچ پا-بازو)

تفسیر نتایج تست ABI

1 تا 1.2

نرمال

 

0.8 تا 1

مشکل شریانی خفیف. استفاده از باندکشی برای کنترل ورم بیخطر است

 

0.5 تا 0.8

بیماری شریانی متوسط که گاهی با لنگش متناوب intermittent claudication همراه است. معرفی بیمار به متخصص عروق توصیه میشود. اگرکمتر از 0.6 است، استفاده از باند کشی ممنوع است. در صورتی که بین 0.6 و 0.8 است، باندکشی کم فشار  ایرادی ندارد

 

کمتر از 0.5

ایسکمی بسیار شدید همراه با درد در حالت استراحت. تحت هر شرایطی باندکشی نباید استفاده شود

 

کمتر از 0.2

مرگ سلول ها اتفاق میفتد

 

بین 1 تا 1.3

ممکن است همراه با افزایش فشارخون وریدی باشد

 

بیشتر از 1.3

به دلیل کلسیفیکاسیون Calcification شریان ها در بیماران دیابتی زیاد قابل اعتماد نیست.

 

راهنمای کامل تفسیر آزمایش ABI|آموزش جامع انجام تست ABI|آموزش تحلیل و تفسیر نتیجه آزمایش اندکس مچ پایی و بازویی

ankle-brachial-index-interpretation

منبع

Text and Atlas of Wound Diagnosis and Treatment

Text and Atlas of Wound Diagnosis and Treatment

 

ترجمه و گردآوری: علی صمیمی فرد

Translation and Edit by: Ali Samimi Fard