دوره تخصصی آموزشی مدیریت زخم

ثبت نام دوره تخصصی آموزشی مدیریت زخم همراه با امتیاز بازآموزی در تهران آغاز شده است.

مدرسین این دوره:

آذرمربوط 
ET nurse

علیرضا محمدیان
ET nurse

زهراعسگری
ET nurse

نفیسه مزبوری 
ET nurse

اکرم شبستری
کارشناس زخم وعضو wcet

تاریخ برگزاری :
از دوم تیرماه  تا ۱۷ تیرماه ۹۹
روزهای دوشنبه وسه شنبه

آدرس : تهران - خیابان مطهری  خیابان لارستان کوچه مجلسی پلاک 25 نظام پرستاری تهران