پانسمان ریبون گاز سوربکت | Sorbact Ribbon Gauze

قیمت محصول:

۵۵,۳۰۷ تومان

پانسمان ریبون گاز سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند. این پانسمان از یک لایه سبز رنگ که در تماس با زخم قرار می گیرد و امکان انتقال ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند تشکیل شده است. از این پانسمان می توان در درمان فشاری استفاده کرد.

فروشگاه اینترنتی مرهم اندیشه سلامت مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی - محصولات زخم - پانسمان های نوین و سوختگی - ارتوپدی با بهترین قیمت بهمراه تخفیف اصالت و ضمانت

تحویل سریع

فروشگاه اینترنتی مرهم اندیشه سلامت مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی - محصولات زخم - پانسمان های نوین و سوختگی - ارتوپدی با بهترین قیمت بهمراه تخفیف اصالت و ضمانت

روش های پرداخت متنوع

فروشگاه اینترنتی مرهم اندیشه سلامت مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی - محصولات زخم - پانسمان های نوین و سوختگی - ارتوپدی با بهترین قیمت بهمراه تخفیف اصالت و ضمانت

مشاوره خرید

فروشگاه اینترنتی مرهم اندیشه سلامت مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی - محصولات زخم - پانسمان های نوین و سوختگی - ارتوپدی با بهترین قیمت بهمراه تخفیف اصالت و ضمانت

ارسال رایگان

فروشگاه اینترنتی مرهم اندیشه سلامت مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی - محصولات زخم - پانسمان های نوین و سوختگی - ارتوپدی با بهترین قیمت بهمراه تخفیف اصالت و ضمانت

اصالت کالا

پانسمان ریبون گاز سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند. این پانسمان از یک لایه سبز رنگ که در تماس با زخم قرار می گیرد و امکان انتقال ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند تشکیل شده است. از این پانسمان می توان در درمان زخم فشاری استفاده کرد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ذرات ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ (آب ﮔﺮﯾﺰ)، ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ذره ﻫﯿﺪروﻓﻮب، در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﮑﻮل آب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪی وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی، ﻫﯿﺪورﻓﻮب در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش استفاده پانسمان ریبون گاز سوربکت

 • محل زخم را بر اساس دستورالعمل بالینی آماده کنید.
 • پانسمانی با اندازه مناسب برای زخم انتخاب کنید. در صورت نیاز، پانسمان می تواند با حاشیه های زخم هم پوشانی کند.
 • پانسمان را به روش آسپتیک از کیسه خارج کنید.
 • اگر پانسمان را می برید، این کار را به روش آسپتیک انجام دهید.
 • پانسمان را بر روی زخم قرار دهید. مطمئن شوید که پانسمان در تماس مستقیم با تمام سطح زخم است.
 • حفره یا فیستول را پر کنید. از متراکم کردن پانسمان در حفره اجتناب شود. همواره بخشی از پانسمان را خارج از زخم قرار دهید تا بتوانید به آسانی آن را بردارید. اگر پانسمان را می برید، توصیه می شود که بخش بریده شده را خارج از حفره یا فیستول قرار دهید تا رشته ایی در زخم باقی نماند.
 • از یک پانسمان ثانویه مناسب استفاده کنید.
 • دفعات تعویض پانسمان ریبون گاز سوربکت به سطح ترشحات، وضعیت کلی زخم و پوست اطراف بستگی دارد. اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان می تواند تا 7 روز در محل بماند.

شرح پانسمان ریبون گاز سوربکت

پانسمان ریبون گاز سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری و قارچها به آن متصل می شوند. این پانسمان از یک لایه سبزرنگ که در تماس با زخم قرار می گیرد و امکان انتقال ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند، تشکیل شده است. از این پانسمان می توان در درمان زخم بستر استفاده کرد.

نحوه عملکرد پانسمان ریبون گاز سوربکت

پانسمان ریبون گاز سوربکت میکروارگانیسم هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس (شامل MRSA استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین)، انواع گونه های استرپتوکوکوس، اشرشیا کولی، سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس همان گونه که در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد به پانسمان متصل می شوند. این میکروارگانیسم ها با هر بار تعویض پانسمان از روی زخم برداشته می شوند.

موارد استفاده

پانسمان ریبون گاز سوربکت، برای استفاده در مدیریت زخم های تمیز، آلوده، کلونیزه یا عفونی همراه با ترشح نظیر زخمهای حفره ای و فیستول ها کاربرد دارد. همچنین پانسمان ریبون گاز سوربکت، در درمان عفونت های قارچی منتشر پوستی مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد منع مصرف

هیچ مورد منع مصرفی برای موارد منع مصرف شناخته نشده است. توجه شما به هشدارها و نکات احتیاطی جلب می شود.

توجه داشته باشید

 •  جذب  ترشحات زخم با دیگرمحصولات مانند جاذب ، فوم و .. صورت میگیرد.
 • اندازه کوچک ریبون در عفونت قارچی برای بین انگشتان بکار میرود.
 • پانسمان گاز نواري سوربکت، یک پانسمان ضد عفونی شده است که باکتري ها و قارچ ها به آن جذب می شوند.
 • این پانسمان از یک سطح سبز رنگ که در برخورد با زخم قرار می گیرد و شرایط جابجایی ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند ,تشکیل شده است.
 • ریبون گاز قادر به درمان فشاري میباشد.

 

هشدارها و نکات احتیاطی

اگر شرایط درمان در حال بدتر شدن است، بهبودی حاصل نشده، یا عوارض جانبی مشاهده شده، با پزشک یا درمانگر زخم مشورت کنید. در بیمارانی که به هر یک از اجزای پانسمان حساسیت شدید دارند، استفاده نشود. لایه سبزرنگ بایستی همیشه در تماس مستقیم با سطح زخم باشد تا میکروارگانیسم ها بتوانند به پانسمان متصل شوند. درصورتی که پانسمان به زخم بچسبد، به منظور کمک به جدا کردن پانسمان، آن را مرطوب یا خیس نمایید تا اختلالی در روند التیام زخم پیش نیاید.

پانسمان های سوربکت نبایستی همراه با محصولات چرب مانند پمادها، کرم ها، یا محلول ها استفاده شوند، زیرا این مواد ممکن است اتصال میکروارگانیسم ها به سطح پانسمان را کاهش دهند.

پانسمان ریبون گاز سوربکت فقط برای یکبارمصرف استفاده می شوند و نباید آن را دوباره مورداستفاده قرار داد. استفاده مجدد ممکن است باعث افزایش احتمال بروز عفونت یا انتقال آلودگی شود.

از استریل کردن مجدد خودداری کنید. پانسمانی که بسته بندی آن آسیب دیده است، استفاده نشود. قبل از اشعه درمانی، پانسمان ریبون گاز سوربکت را بردارید. یک پانسمان جدید می تواند بعد از اشعه درمانی مورداستفاده قرار گیرد.

پانسمان ریبون گاز سوربکت، حاوی محافظ اشعه ایکس نیست و نمی تواند در جراحی باز مورداستفاده قرار گیرد. استفاده از پانسمان ریبون گاز سوربکت در زخم های مقاوم به متی سیلین مجاز می باشد.

دستورالعمل های استفاده (پانسمان زخم)

 1. زخم را بر اساس دستورالعمل بالینی محلی آماده کنید.
 2. یک پانسمان متناسب با اندازه زخم انتخاب نید. در صورت لزوم پانسمان می تواند با لبه های زخم همپوشانی داشته باشد.
 3. پانسمان را با استفاده از تکنیک اسپتیک از کیسه بردارید.
 4. اگر پانسمان را برش می دهید، به روش اسپتیک بایستی انجام شود. الباق پانسمان دور ریخته و استفاده نشود.
 5. پانسمان را بر روی زخم قرار دهید. مطمئن شوید که لایه سبزرنگ پانسمان در تماس مستقیم با کل سطح زخم می باشد.
 6. حفره یا فیستول را پر کنید. از متراکم کردن پانسمان در محل اجتناب کنید. همواره بخشی از پانسمان را خارج از زخم قرار دهید تا بتوانید به آسانی آن را بردارید. اگر پانسمان را برش می دهید، توصیه می شود که بخش بریده شده را خارج از حفره یا فیستول قرار دهید تا رشته ای در زخم باقی نماند.
 7. یک پانسمان ثانویه مناسب قرار دهید.
 8. دفعات تغییر پانسمان به سطح ترشح و شرایط عمومی زخم و پوست اطراف آن بستگی دارد. اگر شرایط بالینی اجازه دهد، پانسمان می تواند تا 7 روز در محل زخم باقی بماند.

دستورالعمل های استفاده (پانسمان عفونت قارچی)

 1. محل آسیب دیده را بر اساس دستورالعمل بالینی محلی آماده کنید.
 2. نبایستی از کرم ها و پمادهای ضد قارچ همراه با پانسمان ریبون گاز سوربکت، استفاده شود.
 3. یک پانسمان متناسب با اندازه محل آسیب دیده انتخاب نمایید تا بتواند كل ناحیه موردنظر را پوشش دهد.
 4. پانسمان را بر روی زخم قرار دهید، در صورت لزوم می توانید پانسمان را برش دهید. اطمینان حاصل کنید که لایه سبزرنگ در تماس مستقیم با کل سطح آسیب دیده باشد.
 5. می توان جهت تثبیت پانسمان در محل از لباس زیر استفاده کرد. به منظور بهتر فیکس شدن پانسمان در محل می توان از چسب ضد حساسیت نیز استفاده شود. چسب ضد حساسیت بایستی خارج از محل آسیب دیده چسبانده شود.
 6. پانسمان را روزانه بررسی و تعویض نمایید.
 7. به منظور جلوگیری از عود مجدد، بعد از برطرف شدن علائم عفونت قارچی، 2 تا 3 روز ادامه دهید.
برند

سوربکت (Sorbact)

سایز

10*200 سانتی متر, 2*50 سانتی متر, 5*200 سانتی متر

شرکت سازنده

ابیگو | Abigo

کشور سازنده

سوئد (Sweden)

قابل برش

قابلیت برش دارد

موارد مصرف

درمان عفونت های قارچی منتشر پوستی, زخم های حفره ای و فیستول ها, زخم های کلونیزه یا عفونی همراه با ترشح, زخم های وریدی و شریانی, مدیریت زخم های آلوده, مدیریت زخم های تمیز

موارد منع مصرف

هیچ گونه منع مصرف و عوارض جانبی ای ندارد.

مناسب زخم دیابتی

مناسب زخم های دیابتی می باشد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پانسمان ریبون گاز سوربکت | Sorbact Ribbon Gauze”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *